Onze projectmanagers

Projectmanagementprocessen
Monitoring

In de beginfase van een project werkt ons projectmanagementteam een planning uit om te garanderen dat de nodige resources beschikbaar zijn en blijven. Het team houdt vervolgens tijdens de verschillende fasen toezicht om te verzekeren dat zowel tijdschema als budget worden gerespecteerd.

Projectbeheer

Alle projecten hebben wel al eens met problemen te kampen, maar onze projectmanagers beschikken over de nodige expertise om te verzekeren dat deze het eindresultaat niet negatief beïnvloeden.

Eersteklas communicatie

Een goede communicatie is één van de voornaamste factoren die het succes van een vertaalproject uitmaken. Veel problemen worden vermeden dankzij de directe aanpak en eerlijke communicatie tussen onze projectmanagers en de andere personen die bij het project betrokken zijn. Het contact tussen de verschillende partijen kan schriftelijk of mondeling verlopen, formeel of informeel - ons team kiest steeds de beste aanpak voor uw project.

Mensenmanagement

De projectmanager draagt niet enkel de verantwoordelijkheid voor het managen van de personen die aan het project werken, maar ook voor de verschillende taken en daaraan verbonden risico's. Ingewikkelde, meertalige projecten stellen hogere eisen op het vlak van mensenmanagement, maar onze ervaren projectmanagers zorgen ervoor dat alle processen in de verschillende talencombinaties van een leien dakje lopen. Hun taak omvat het informeren van de betrokkenen in de voorafgaande en volgende projectfase, het motiveren van vertalers, het leveren van opbouwende kritiek, het opvragen en doorgeven van feedback en/of achtergrondinformatie, enz.

Wanneer in de loop van een vertaalproject blijkt, dat het door de klant beoogde resultaat de mogelijkheden van een individuele vertaler overschrijdt, zal de aangewezen projectmanager automatisch een vertaalteam samenstellen dat in onderling overleg en met wederzijds vertrouwen naar de voltooiing van het gemeenschappelijk doel streeft. Deze werkwijze maakt het mogelijk om zowel kleine als grote projecten binnen korte levertermijnen te voltooien, waarbij te allen tijde de hoogste kwaliteitsnormen worden nagestreefd.

Projectmanagementfasen
Projectinitialisatie

Tijdens de beginfase van een project worden de basisvoorwaarden voor een vlot projectverloop vastgelegd. Het is tijdens deze fase dat alle projectmedewerkers hun specifieke verantwoordelijkheden krijgen toegedeeld.

Projectvoorwaarden

De nodige documentatie wordt opgesteld. Het doel, het tijdschema en de specifieke klanteisen betreffende het project worden in zoveel mogelijk detail beschreven. De documentatie stipuleert de voorwaarden voor een succesvol project.

Planning

Ons teamplan omvat details over hoe en door wie het project zal worden uitgevoerd, hoe het algemene project zal worden gemanaged en gecontroleerd, hoe de interne communicatie tussen de teamleden zal verlopen en binnen welk tijdschema het project dient te worden voltooid. Eens een project aan de gang is, zal de nadruk vooral op het tijdschema komen te liggen.

Alle taken worden op de meest efficiënte wijze gepland en georganiseerd om te garanderen dat taken die onderling van elkaar afhangen op het juiste tijdstip worden voltooid en vrijgegeven en om de parallelle uitvoering van taken mogelijk te maken.

Projectuitvoering

Alle personen die aan een bepaald project zullen deelnemen, worden gecontacteerd en ontvangen instructies omtrent hun takenpakket, hun verantwoordelijkheden en de algemene criteria waaraan hun werk moet voldoen.

Levering en projectafsluiting

Wanneer een opdracht is uitgevoerd en de vertaling is afgeleverd, zal het project officieel worden afgesloten en zal het projectmanagementteam aan de hand van een interne evaluatie de successen en moeilijkheden van het project identificeren, zodat de ervaring volgende projecten ten goede komt. Dit maakt deel uit van ons intern kwaliteitsbeleid, waarbij gestreefd wordt naar voortdurende verbetering.